You are currently viewing ช่างติดตั้งกระจกเลื่อนบอร์ดประชาสัมพันธ์ของวัด เพื่อป้องกันฝุ่นและฝนกระเด็นเข้าภายในบอร์ด

ช่างติดตั้งกระจกเลื่อนบอร์ดประชาสัมพันธ์ของวัด เพื่อป้องกันฝุ่นและฝนกระเด็นเข้าภายในบอร์ด

ช่างติดตั้งกระจกเลื่อนบอร์ดประชาสัมพันธ์ของวัด เพื่อป้องกันฝุ่นและฝนกระเด็นเข้าภายในบอร์ด
 
วันที่ 18 สิงหาคม 2564
แผนพัฒนาวัด “โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข” : ทำบอร์ดประชาสัมพันธ์
ระหว่างเดือนมิถุนายน – ธันวาคม 64