You are currently viewing กราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ

กราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ

ครั้งหนึ่งในชีวิต
พระอาจารย์เจ้าอาวาส พร้อมด้วยพระภิกษุสามเณร
กราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ
ในการนี้ได้พบปะสนทนาธรรมกับท่านอารีย์ พันธุ์จันทร์ ผอ.สำนักพุทธเชียงใหม่
ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ระหว่างวันที่ 4 – 8 มีนาคม 2567
ขอความเป็นสิริมงคลนี้บังเกิดกับตัวข้าพเจ้า พระภิกษุสามเณร และพุทธศาสนิกชน อยู่เย็นเป็นสุข สุขภาพแข็งแรงเพื่อจะทำหน้าที่ทำนุบำรุงสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาสืบไป…