You are currently viewing มอบกองทุนฌาปนกิจศพ ผ้าไตร ผ้าบังสุกุล นายณรงค์ศักดิ์ มงคลคลี อายุ 62 ปี บ้านตำหนัก หมู่ 2

มอบกองทุนฌาปนกิจศพ ผ้าไตร ผ้าบังสุกุล นายณรงค์ศักดิ์ มงคลคลี อายุ 62 ปี บ้านตำหนัก หมู่ 2

15 มิถุนายน 66
กองบุญโพธิจิต : งานสาธารณสงเคราะห์
——————————————–
กองบุญโพธิจิต วัดตำหนัก
นำโดยพระอาจารย์ทศพล ธีรปัญโญ
มอบกองทุนฌาปนกิจศพ ผ้าบังสุกุล และผ้าไตร งานบำเพ็ญกุศลศพ
นายณรงค์ศักดิ์ มงคลคลี อายุ 62 ปี บ้านตำหนัก ม.2
——————————————–
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกองบุญโพธิจิต วัดตำหนัก
เพื่องานสาธารณกุศลและงานสาธารณสงเคราะห์
ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 097-8-72396-9