You are currently viewing พระอาจารย์ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรอบรมสามเณรบวชภาคฤดูร้อน คณะสงฆ์อำเภอสารภี

พระอาจารย์ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรอบรมสามเณรบวชภาคฤดูร้อน คณะสงฆ์อำเภอสารภี

วันที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ.2566
พระอาจารย์เจ้าอาวาสปฏิบัติหน้าที่วิทยากรอบรมสามเณรบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
คณะสงฆ์อำเภอสารภี ณ วัดสารภี ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ จำนวน 160 รูป
ในการนี้ได้มอบน้ำดื่ม และมอบคืนค่าวิทยากรให้แก่คณะสงฆ์อำเภอสารภี ดำเนินการให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมต่อไป