You are currently viewing ร่วมพิธีปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปี 2565

ร่วมพิธีปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปี 2565

ส่วนงาน : วัดตำหนัก อ.สารภี จ.เชียงใหม่
———————————————-
วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565
วันนี้พระอาจารย์เจ้าอาวาส ร่วมพิธีปฐมนิเทศ ประจำการศึกษา 2565
โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
วัดสวนดอกพระอารามหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ในการนี้ได้เป็นผู้กล่าวนำคำปฏิญาณตนของนักเรียน เพื่อฝากตัวเป็นศิษย์ของครูบาอาจารย์
ตามคติพจน์ที่ว่า “พ่อแม่ให้ชีวิต บาลีสาธิตให้การศึกษา”