You are currently viewing 28 กรกฎาคม 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

28 กรกฎาคม 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

28 กรกฎาคม 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ความสำคัญของวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

วันที่ 28 กรกฎาคม คือ วันเฉลิมพระชนมพรรษา (คำสามัญ: วันเกิด) รัชกาลที่ 10 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวันเฉลิมพระชนมพรรษาปี 2566 ตรงกับวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม และถือเป็นวันหยุดราชการเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาครบ 71 พรรษา

พระราชประวัติ ร.10

 • พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 เวลา 17.45 น. ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
 • ทรงเป็นพระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 • ทรงเข้าศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่ประเทศอังกฤษ ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและทรงรับปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต (การศึกษาด้านทหาร) คณะการศึกษาด้านทหาร จากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย รวมถึงทรงสำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ขึ้นเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2515
 • หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์พระองค์ที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี
 • ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดยทรงเฉลิมพระปรมาภิไธยตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระราชกรณียกิจ ร.10

พระราชกรณียกิจด้านการทหารและการบิน

ทรงสนพระราชหฤทัยในวิทยาการด้านการทหารมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ทรงมีพระประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการบินในระดับสูง ทรงรับราชการทหารในตำแหน่งต่าง ๆ และพระองค์ยังทรงดำรงพระยศทางทหารของ 3 เหล่าทัพ

พระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุข

ทรงโปรดให้สร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชขึ้นทั่วประเทศ เพื่อให้การรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยในถิ่นทุรกันดาร รวมทั้งพระองค์ยังทรงเป็นองค์ประธานในการจัดสร้าง “มูลนิธิกาญจนบารมี” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ยากไร้

พระราชกรณียกิจด้านการเกษตร

ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีพืชมงคล ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง โดยพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และพระราชทานแก่พสกนิกรและชาวนาทั่วประเทศ นำไปเป็นมิ่งขวัญและความเป็นสิริมงคลในการประกอบอาชีพการเกษตร

นอกจากนี้พระองค์ยังเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนเกษตรกรในพื้นที่ต่าง ๆ

พระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศ

ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนมิตรประเทศ พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังผู้นำประเทศต่าง ๆ ในโอกาสสำคัญ

พระราชกรณียกิจด้านการกีฬา

พระองค์ทรงมีส่วนร่วมในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ปั่นเพื่อแม่ – Bike for Mom” และ “ปั่นเพื่อพ่อ – Bike for Dad” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพในการร่วมออกกำลังกาย แสดงพลังความสามัคคีของชาวไทยทั่วประเทศ

พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา

พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ รับโรงเรียนมัธยมศึกษาในถิ่นทุรกันดารไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมทั้งทรงเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม

ตัวอย่างกิจกรรมที่ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภาครัฐและเอกชนนิยมปฏิบัติในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม ได้แก่

 • ลงนามถวายพระพร ทั้งในสถานที่และออนไลน์
 • ทำบุญตักบาตร
 • พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
 • ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
 • ร่วมบริจาคโลหิต