You are currently viewing “ไม่มีอะไรทำให้พุทธานุภาพเสื่อมได้”

“ไม่มีอะไรทำให้พุทธานุภาพเสื่อมได้”

ไม่มีอะไรทำให้พุทธานุภาพเสื่อมได้
ถาม : น้ำมนต์มีน้ำธรรมดากระเด็นตกลงไปแบบไม่เจตนา จะเสื่อมไหมครับ ?
ถาม : น้ำมนต์ที่ทำโดยผู้ที่ไม่ได้เป็นพระอริยเจ้า เอามาเททับน้ำพระพุทธมนต์ที่พระพุทธเจ้าสงเคราะห์ไว้ดีแล้วจะเสื่อมไหมครับ ?
ตอบ : #ไม่มีอะไรทำให้พุทธานุภาพเสื่อมได้ #ยกเว้นว่าคุณจะเสื่อมศรัทธาเสียเอง บุคคลที่ไม่ได้เป็นพระอริยเจ้า ถ้าอ้างคุณพระรัตนตรัยในการทำน้ำมนต์ #พระพุทธเจ้าท่านย่อมสงเคราะห์อยู่แล้ว
พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
(หลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน)
เก็บตกบ้านเติมบุญ ต้นเดือนเมษายน ๒๕๖๓