You are currently viewing โอวาทหลวงพ่อ

โอวาทหลวงพ่อ

โอวาทหลวงพ่อ
เวลาที่สมาทานพระกรรมฐาน ตัดสินใจทันทีว่า รูปกายประเภทนี้มันเลวที่สุด ร่างกาย
เราก็เลว ร่างกายบุคคลอื่นก็เลว ร่างกายของสัตว์ก็เลว วัตถุธาตุก็เลว เพราะมันมีสภาพ
ไม่เที่ยง มันสกปรกมันเป็นทุกข์ และก็มีการสลายตัวในที่สุด ไม่ช้ามันก็ตาย
เรามีกายไว้มีแต่โทษ มีแต่ทุกข์ มีแต่ความหิว มีแต่ความกระหาย ป่วยไข้ไม่สบาย
แก่ลงไปทุกวัน มีกิจการต่าง ๆ กวนใจอยู่เสมอ ไม่มีความสุข ร่างกายนี้มีเท่าไรมันก็มี
ความทุกข์เท่านั้น ขึ้นชื่อว่าร่างกายเลว ๆ อย่างนี้ จะมีกับเราชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย

เมื่อสิ้นลมปราณเมื่อไร ร่างกายเลว ๆ อย่างนี้จะไม่มีกับเราอีก เราต้องการอย่างเดียว คือ พระนิพพาน