You are currently viewing โครงการตานน้ำเป็นเศรษฐี กองบุญโพธิจิต วัดตำหนัก

โครงการตานน้ำเป็นเศรษฐี กองบุญโพธิจิต วัดตำหนัก

01 สิงหาคม 64 เริ่มต้นเดือนใหม่
#โครงการตานน้ำเป็นเศรษฐี กองบุญโพธิจิต วัดตำหนัก
แพค ละ 25 บาท
—————————————
1.คุณแม่สมศรี หมอกเมือง 4 แพค 100 บาท
2.คุณธนกฤต คุณวิไลพร เงินทอง ร้านวิมลไม้กวาด 4 แพค 100 บาท
3.คุณพ่อเรือน คุณแม่เทียม สุกใส 4 แพค 100 บาท
4.คุณแม่บานเย็น ขันแก้ว ร่วมทำบุญ 60 บาท
5.คุณศิริเพ็ญ ยุติธรรม 2 แพค 50 บาท
—————————————
กองบุญโพธิจิต วัดตำหนัก ธนาคารกสิกรไทย
▶️ เลขบัญชี 097-8-72396-9
▶️โทรศัพท์ 097-951-5979
โอนแล้วส่งหลักฐานทางอินบ๊อก
ระบุ “ร่วมโครงการตานน้ำเป็นเศรษฐี”