You are currently viewing แบ่งกลุ่มฝึกท่องบทสวดมนต์ 31 สิงหาคม 64

แบ่งกลุ่มฝึกท่องบทสวดมนต์ 31 สิงหาคม 64

ส่วนงาน : วัดตำหนัก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
—————————————
31 สิงหาคม 64
เวลา 20.00 น.

หัวหน้าแต่ละกลุ่ม เริ่มทดสอบการท่องบทสวดมนต์น้องเณรในความดูแล

—————————————
งานพัฒนาบุคลากรภายในวัด
ระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนธันวาคม 2564