You are currently viewing เวลาเดินทาง มีวิธีประกันความเสี่ยงหรือไม่ ?

เวลาเดินทาง มีวิธีประกันความเสี่ยงหรือไม่ ?

หลวงพ่อบอกว่า “เวลาเดินทาง มีวิธีประกันความเสี่ยงอยู่อย่างหนึ่ง ก็คือ ให้เราอุทิศส่วนกุศลทั้งหมดที่เราทำมาตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้ ให้แก่เจ้าที่ทั้งหลายที่รักษาตลอดเส้นทางที่เราเดินทาง อากาศเทวดา รุกขเทวดา ภูมิเทวดาก็ดี หรือจะเป็นเหล่าสัมภเวสี เปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน ขอให้เขาอนุโมทนา
หลังจากนั้นเราก็ขอความสะดวกคล่องตัวในการเดินทางและความปลอดภัย”
คำสอนหลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน
เก็บตกบ้านอนุสาวรีย์ ต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๒