You are currently viewing เรื่อง พระพุทธองค์ให้แบ่งทาน เป็น 4 ส่วน

เรื่อง พระพุทธองค์ให้แบ่งทาน เป็น 4 ส่วน

เรื่อง พระพุทธองค์ ให้แบ่งทาน เป็น 4 ส่วน
โอวาท : หลวงพ่อฤาษีลิงดำ~พระราชพรหมยานฯ
…” การให้ทาน พระพุทธเจ้าบอกว่า.. ต้องแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ..
1. ชำระหนี้เก่า คือ.. บิดามารดา และ ผู้มีคุณ ต้องสงเคราะห์ท่านตามกำลัง.
2. เป็นเจ้าหนี้ใหม่.. ลูกสาว ลูกชาย เราต้องสงเคราะห์ใช่ไหม..
3. ฝังไว้.. สร้างความดีในส่วนกุศล
4. ทิ้งเหว.. คือ กิน
~ ทั้ง 4 อย่าง นี้ ใช้ 4 หารไม่ได้นะ ต้องดูตามความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งห่วงให้มาก คือ.. “ทิ้งเหว”
~ ตัวนี้ ถ้าน้อยเกินไป มันเดือดร้อน มันเบียดเบียนตัวเอง ต้องแบ่งส่วนให้เหมาะสม
* การให้ทาน พระพุทธเจ้า บอกว่า.. อย่าให้เบียดเบียนตัวเอง ถ้าเบียดเบียนตัวเองเป็น “อัตตกิลมถานุโยค” เป็นการทรมานตัวเอง.
~ และ การให้ทาน พระพุทธเจ้า ให้ดูอีกว่า.. ควรให้หรือไม่ควรให้.
~ ถ้าให้ ในเขตของคนเลวอานิสงส์ก็น้อย อาจจะไม่มีเลย รู้ว่าคนนี้ควรจะให้ เราก็ให้ ถ้าไม่ควรให้ เราก็ไม่ให้..
~ ให้แล้ว ไปกินเหล้าเมายาไปสร้างอันตรายกับคนอื่น เราไม่ให้ดีกว่า เป็นการต่อเท้าโจร ให้พลังแก่โจร…”
( จากหนังสือ *ธัมมวิโมกข์* พ.ศ. 2524 ฉบับที่ 17 หน้าที่ 86-87 ของวัดท่าซุง จ.อุทัยธานี )