เป้าหมาย (Goals)

  1. วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเกื้อกูลสงเคราะห์แก่ชุมชน
  2. ประชาชนในชุมชนได้นำหลักธรรมคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
  3. วัดและชุมชนร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย และล้านนา
  4. พระภิกษุสามเณร เด็ก และเยาวชนได้รับการศึกษาทั้งทางโลกควบคู่กับทางธรรม กล้าแสดงออกในทางที่ดีงาม
  5. วัดและชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างศาสนทายาท เช่น การจัดงานบรรพชา อุปสมบท โครงการปฏิบัติธรรม ฯลฯ