You are currently viewing เป็นวิทยากรอบรมสามเณรบรรพชาภาคฤดูร้อน คณะสงฆ์อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

เป็นวิทยากรอบรมสามเณรบรรพชาภาคฤดูร้อน คณะสงฆ์อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 07 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น.

พระอาจารย์ทศพล ธีรปัญโญ เจ้าอาวาสวัดตำหนัก พร้อมด้วยทีมงาน

เป็นวิทยากรอบรมสามเณรบรรพชาภาคฤดูร้อน จำนวนกว่า 100 รูป

ในนาม

คณะสงฆ์อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ณ วัดสารภี ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่