เจ้าอาวาสวัดตำหนัก ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

พระอธิการทศพล ธีรปัญโญ 

วุฒิการศึกษา 

  • นักธรรมชั้นเอก
  • ปริญญาตรี พธ.บ. พระพุทธศาสนา
  • ปริญญาโท พธ.ม. พระพุทธศาสนา
  • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่