You are currently viewing เจ้าภาพทุนการศึกษา : รายเดือน “สิงหาคม” กองทุนส่งเสริมการศึกษาพระภิกษุสามเณรวัดตำหนัก

เจ้าภาพทุนการศึกษา : รายเดือน “สิงหาคม” กองทุนส่งเสริมการศึกษาพระภิกษุสามเณรวัดตำหนัก

06 สิงหาคม 64 อนุโมทนาบุญ
เจ้าภาพทุนการศึกษา : รายเดือน “สิงหาคม”
กองทุนส่งเสริมการศึกษาพระภิกษุสามเณรวัดตำหนัก
—————————————
#ทุนการศึกษารายเดือน จำนวน 3 ทุนๆ ละ 200 บาท
1.คุณแม่ลัดดา วังหน้า บ้านแม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด
มอบ ส.ณ.อวยพร สิงห์ศาสตรา ชั้น ม.1
2.คุณธนพร วังหน้า บ้านแม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด
มอบ ส.ณ.แงแหระ – ชั้น ม.1
3.คุณสมศักดิ์ ดวงไฟ พร้อมครอบครัว
มอบ ส.ณ.อูแหระ – ชัน ม.1
—————————————
พระอาจารย์ทศพล ธีรปัญโญ เป็นผู้มอบถวายให้คุณโยม
อานิสงส์การให้โอกาสทางการศึกษา ขอให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรง ธุรกิจเจริญก้าวหน้ามั่นคง เกิดปัญญาในการใช้ชีวิต สาธุๆ อนุโมทนามิ