You are currently viewing “อุเบกขาบารมี อาการใดเป็นที่ไม่ชอบใจของเรา”

“อุเบกขาบารมี อาการใดเป็นที่ไม่ชอบใจของเรา”

อุเบกขาบารมี อาการใดเป็นที่ไม่ชอบใจของเรา
       เราจะไม่แสดงออกนอกหน้า ถ้ายังตัดไม่ได้ยังคงกำลังใจไว้สำหรับอุเบกขาบารมีนี้ไซร้ ควรใช้เป็น สังขารุเปกขาญาณ ด้วยคือว่าในขณะที่ร่างกายของเราทรุดโทรมลงไปก็ดี กระทบกระทั่งกับโรคภัยไข้เจ็บก็ดี พบกับความแก่ก็ดี
จะพบกับความตายก็ดี ทำกำลังใจวางเฉย ถือว่าเป็นหน้าที่ของมัน….
ที่มา : หนังสือธรรมปฏิบัติ เล่ม ๕๙ (๒๕๖๑) หน้า ๙๐
โดย : หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี