You are currently viewing อารมณ์พระโสดาบัน

อารมณ์พระโสดาบัน

อารมณ์พระโสดาบัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราจะคิดกันให้สั้นๆ  
ก็คือ ไอ้ร่างกายของเรานี่มันตายแน่
เมื่อเราจะตาย เราก็คิดไว้ว่าถ้ามันตายแล้ว
ก็แล้วกันไป ขึ้นชื่อว่าความตายวาระต่อไปไม่มีสำหรับเรา
ร่างกายเต็มไปด้วยความทุกข์
ที่เรามีทุกข์ต่างๆ ก็เพราะอาศัยร่างกาย
เป็นสำคัญ ในเมื่อร่างกายเต็มไปด้วยความทุกข์อย่างนี้ต่อไปเราไม่ต้องการความทุกข์อย่างนี้อีก
คือไม่ต้องการร่างกาย
นี่เป็นกำลังใจข้อที่หนึ่ง คิดเอาไว้
ประการที่สอง เราไม่สงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เราแน่ใจในผลของคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนแล้ว พระพุทธเจ้าเองก็เป็น
พระอรหันต์ นี่ท่านที่ปฏิบัติตามอย่างเรานี่ท่านก็เป็นอรหันต์มานับไม่ถ้วน ไม่มีอะไรเป็นเครื่องน่าสงสัย
ประการที่สาม ตั้งใจรักษาศีลให้บริสุทธิ์
ฆาราวาส ก็มีศีลห้าบริสุทธิ์ให้มั่นคง
ทั้งพระ เณร ก็รักษาศีลของตนให้บริสุทธิ์
อันนี้แล้วก็จิตใจรักพระนิพพานเป็นอารมณ์
ถ้าอารมณ์จิตของเราคิดอยู่อย่านี้ปฏิบัติได้อย่างนี้เป็นอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีการระมัดระวัง อย่างนี้ท่านเรียกว่า
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง