You are currently viewing อานิสงส์การให้ธรรมทาน

อานิสงส์การให้ธรรมทาน

อานิสงส์การให้ธรรมทาน
ธรรมทาน เป็นการเร่งรัดบารมีเดิม
ให้มันแจ่มใสเร็วขึ้น เพราะธรรมทาน
มีอานิสงส์สูงมาก คือว่า ผลที่เราจะพึงได้
แทนที่จะ ๑๐ ปี อาจจะเหลือ ๓ ปี
อานิสงส์สูงมาก
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง