You are currently viewing “อานิสงส์การสวดอิติปิ โส”

“อานิสงส์การสวดอิติปิ โส”

อานิสงส์การสวดอิติปิ โส
ที่ลูกหลานหลวงพ่อสวดอิติปิ โส กันทุกวันถวาย
หลวงพ่อ หลังจากสวดจบแล้ว หลวงพ่อ(พระราชพรหมยาน) ท่าน พูดถึงการสวดอิติปิ โส ว่ามีอานิสงส์อย่างไรต่อบรรดาลูกหลาน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
หลวงพ่อ : “วันนี้เมื่อกี้พอเขาสวด ก็เริ่มจิตสบาย ใจก็จับอยู่ที่พระใช่ไหมเป็นธรรมดา ได้ยินเสียงสวดมนต์นี่ไม่ได้หรอกได้ยินเสียงสวดมนต์ปั๊บ จิตจะเข้าสู่ปกติของมันทันที จะเห็นอะไรทั้งหมด ได้เห็นบัญชี ๒ บัญชี มายืนอยู่ข้างหลัง”
ผู้ถาม : “อะไรบ้างครับ..?”
หลวงพ่อ : “บัญชีนรก และก็บัญชีสวรรค์ บัญชีนรกน่ะ ลุง (พยายม) ใช่ไหม บัญชีสวรรค์คือ ท่านปัญจสิกขเทพบุตร จดเหมือนกันว่าทุกคนที่เจริญ พุทธานุสสติ ธัมมานุสสติ สังฆานุสสติกรรมฐาน
การสวดนี่เขาถือกันว่าเป็นสมาธิในกรรมฐานในอนุสสติ ๓ อย่าง อานิสงส์สูงมาก นี่ฉันรู้วันนี้นะ เพิ่งรู้เมื่อกี้นี้ อานิสงส์มากจริงๆ และก็ลุงก็เลยล้อว่า
“ไอ้พวกนี้มันแกล้งไม่ไปนรก มันนึกว่ามันสวดให้พ่อมันความจริงมันได้” (หัวเราะ) ..”
ผู้ถาม : “ผมนึกว่าได้หลวงพ่อองค์เดียว”
หลวงพ่อ : “ที่ไหนได้ล่ะ เขาสวดยาวเหยียดเลย
ทำมากี่ปีแล้ว เท่าไหร่แล้ว อานิสงส์เป็นยังไงแล้ว
แล้วก็การสวดอิติปิ โส สรรเสริญทั้งคุณพระพุทธเจ้า สรรเสริญคุณพระธรรม พระอริยสงฆ์ระดับ พระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี พระอรหันต์
สุปฏิปันโน นี่ พระโสดาบัน
อุชุปฏิปันโน นี่ พระสกิทาคามี
ญายะปฏิปันโน นี่ พระอนาคามี
สามีจิปฏิปันโน นี่ พระอรหันต์
สามี ผัว (หัวเราะ) ความจริงภาษาบาลีเรียก “ปติ”
“ปติ” นี่เขาแปลว่า ผัว “สามี” นี่แปลว่านาย คือผู้
เป็นใหญ่ เราใช้ผิด
คือว่าท่านบอกว่า ไอ้บทท้ายนี่ให้ใช้ทุกวัน อย่า
ลืม ที่บอกว่า ให้เข้าถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เถิด ท่านบอกว่า” ถ้าคนไหนถ้าตัวหนังสือที่จดไว้เป็นแก้ว คนนั้นไปนิพพานชาตินี้แน่” มันจะเปลี่ยนสีทุกวัน มันจะค่อยๆ ใสทุกวันๆขึ้นไปนะ”
ผู้ถาม : “แสดงว่าทุกคนที่นั่งอยู่นี่ ก็ใสเป็นแก้ว
หมดแล้ว”
หลวงพ่อ : “บางคนก็เป็นแก้วเหล้า บางคนก็เป็น
แก้วเบียร์ แก้วน้ำชา นี่ยังดีดีกว่าแก้วปลาร้า แต่ว่าเอาส่วนใหญ่กันจริงๆ นะ มีหวัง เมื่อกี้นี้เขาบัญชีมาให้ดูตัวใสขึ้นมาก ท่านบอกตัวใสๆแบบนี้มีหวังทุกคน ให้ดูสีตัวหนังสือที่เขียนนะ”
จาก ธัมมวิโมกข์ ฉบับที่ ๓๐๑ หน้า ๘๐
คำสอนหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดจันทาราม(ท่าซุง) จ.อุทัยธานี
เพจ:คำสอนหลวงพ่อพระราชพรหมยาน