You are currently viewing อภิณหปัจจเวกขณ์นี่ท่านบอกว่ามีห้าข้อ

อภิณหปัจจเวกขณ์นี่ท่านบอกว่ามีห้าข้อ

อภิณหปัจจเวกขณ์นี่ท่านบอกว่ามีห้าข้อ
๑. ควรพิจารณาทุกๆวันว่า เรามีความแก่เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ อันนี้เป็นวิปัสสนาญาณนะ
๒. ควรพิจารณาทุกๆ วันว่า เรามีความเจ็บคือความป่วยไข้ไม่สบายเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นจากความเจ็บไปได้
๓. ควรพิจารณทุกๆ วันว่า เรามีความตายเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความตายไปได้
๔. ควรพิจารณาทุกๆ วันว่า เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น
๕. ควรพิจารณาทุกๆ วันว่า เรามีกรรมเป็นของตน เราทำดีจะได้ดี ทำชั่วจะได้ชั่ว
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน