You are currently viewing ภาพชุดที่ 2 อบรมเตรียมสอบนักธรรมชั้นตรี ระหว่างวันที่ 15 – 18 ตุลาคม 2564

ภาพชุดที่ 2 อบรมเตรียมสอบนักธรรมชั้นตรี ระหว่างวันที่ 15 – 18 ตุลาคม 2564

ส่วนงาน : วัดตำหนัก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
—————————————
03 ตุลาคม 64 (วันที่ 2)
เวลา 20.00 น. สามเณรแรงหาญ ปฏิบัติหน้าที่ทบทวน และติวเนื้อหาในรายวิชาพุทธประวัติ ร่วมกับเเณรพี่เลี้ยง
ติวสอบนักธรรมชั้นตรี ระหว่างวันที่ 15 – 18 ตุลาคม 2564
—————————————
งานส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาพระภิกษุสามเณร
ระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนธันวาคม 2564