You are currently viewing ภาพชุดที่ 1 อบรมเตรียมสอบนักธรรมชั้นตรี ระหว่างวันที่ 15 – 18 ตุลาคม 2564

ภาพชุดที่ 1 อบรมเตรียมสอบนักธรรมชั้นตรี ระหว่างวันที่ 15 – 18 ตุลาคม 2564

ส่วนงาน : วัดตำหนัก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
—————————————
02 ตุลาคม 64
พระอาจารย์เจ้าอาวาส พร้อมด้วยเณรพี่เลี้ยงแนะนำรูปแบบการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม ชั้นตรี
ติวสอบนักธรรมชั้นตรี
ระหว่างวันที่ 15 – 18 ตุลาคม 2564
—————————————
งานส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาพระภิกษุสามเณร
ระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนธันวาคม 2564