You are currently viewing อบรมก่อนสอบนักธรรมชั้นโท ภาพชุดที่ 01

อบรมก่อนสอบนักธรรมชั้นโท ภาพชุดที่ 01

ส่วนงาน : วัดตำหนัก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
—————————————
วันจันทร์ ที่ 25 ตุลาคม 64 (วันที่ 1) เวลา 20.00 น.
วันนี้พระอาจารย์เจ้าอาวาสได้ทบทวนเนื้อหารายวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นโท โดยมีสามเณรพี่เลี้ยงช่วยดูแลน้องเณรเป็นรายบุคคล
สอบนักธรรมสนามหลวง ชั้นโท ประจำปี 2564
ระหว่างวันที่ 21 – 24 ตุลาคม 2564
—————————————
งานส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาพระภิกษุสามเณร
ระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนธันวาคม 2564