You are currently viewing อบรมก่อนสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี

อบรมก่อนสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี

ส่วนงาน : วัดตำหนัก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
—————————————
09 ตุลาคม 64 (วันที่ 7) เวลา 19.30 น.
วันนี้พระอาจารย์เจ้าอาวาสได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ

ในหัวข้อสนทนาพบปะ ให้กำลังใจพระสงฆ์สามเณรผู้เข้าสอบนักธรรม

จัดโดยสำนักศาสนศึกษาวัดบวกครกเหนือ
สอบนักธรรมสนามหลวง ชั้นตรี ประจำปี 2564
ระหว่างวันที่ 15 – 18 ตุลาคม 2564
—————————————
งานส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาพระภิกษุสามเณร
ระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนธันวาคม 2564