You are currently viewing อนุโมทนาบุญ 18 สิงหาคม 64

อนุโมทนาบุญ 18 สิงหาคม 64

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ค่าไฟฟ้า และน้ำดื่ม
ทำบุญครั้งเดียว ได้อานิสงส์ 3 ต่อ!!!
———————————————
1.สท.รุ่งอรุณ ทองอินทร์ จำนวน 3 กอง 300 บาท
2.คุณแม่อมร ทองจิตต์ จำนวน 1 กอง 100 บาท
3.คุณวัฒนา ครวรรณ์ พคค. จำนวน 1 กอง 100 บาท
4.คุณสุเทพ แปงแสง พคค. จำนวน 1 กอง 100 บาท
5.คุณพลากร ใจมั่น จำนวน 1 กอง 100 บาท
6.คุณโชคชัย ใจมั่น จำนวน 1 กอง 100 บาท
7.คุณทองพรรณ ตนซื่อ จำนวน 1 กอง 100 บาท
8.คุณภาคภูมิ ใจมั่น จำนวน 1 กอง 100 บาท
———————————————
กองบุญละ 100 บาท จำนวน 100 กองบุญ
ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 097-8-72396-9
ชื่อบัญชี วัดตำหนัก เพื่อกองบุญโพธิจิต งานสาธารณสงเคราะห์ โทรศัพท์ 094-951-5924