You are currently viewing อนุโมทนาบุญ เจ้าภาพสนับสนุนกิจกรรม “ไข่ปันสุข” 05 กันยายน 64

อนุโมทนาบุญ เจ้าภาพสนับสนุนกิจกรรม “ไข่ปันสุข” 05 กันยายน 64

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ค่าไฟฟ้า และน้ำดื่ม
“ไข่ปันสุข” แจกทานไข่ไก่ จำนวน 200 แผง เพื่อเป็นกำลังใจให้ญาติโยม ช่วงโควิด
———————————————
อนุโมทนาบุญ วันที่ 03 กันยายน 64
1.พระอาจารย์ทศพล ธีรปัญโญ คุณพ่อมิตร คุณแม่กัง มะโนวรณ์ 100 แผง 10,000 บาท
2.คุณแม่แสงหล้า ใจหมั้น พร้อมครอบครัว 10 แผง 1,000 บาท
3.สิบเอกรัฐกร เผือกแก้ว 5 แผง 500 บาท
4.คุณกิตติกร คุณรัตนาพร ตันตระกูล 1 แผง 100 บาท
5.คุณอินทิพร เกิดสลุง 1 แผง 100 บาท
6.คุณฐตพร ตันติวิท 1 แผง 100 บาท
7.คุณสุภาพร บุญทุม 1 แผง 100 บาท
8.คุณนันทิดา ปานทั่งทอง 1 แผง 100 บาท
9.คุณกมลาลักษณ์ อุดมเจริญชัยกิจ 1 แผง 100 บาท
10.คุณพจนา คำลือ จ.กระบี่ 1 แผง 100 บาท
———————————————
บริษัท ห้างร้าน ร้านค้า หรือในนามบุคคลสามารถร่วมสนับสนุนกิจกรรมได้
ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 097-8-72396-9
ชื่อบัญชี วัดตำหนัก เพื่อกองบุญโพธิจิต งานสาธารณสงเคราะห์
โทรศัพท์ 094-951-5924