You are currently viewing “อธิษฐานบารมี จะทำให้เข้าถึงจุดหมายของความดีได้รวดเร็ว”

“อธิษฐานบารมี จะทำให้เข้าถึงจุดหมายของความดีได้รวดเร็ว”

อธิษฐานบารมี จะทำให้เข้าถึงจุดหมายของความดีได้รวดเร็ว
       การบำเพ็ญบารมีใด ๆ หรือสร้างความดีใด ๆ เราจะตั้งมโนปณิธาน ความปรารถนาหรือไม่ก็ตาม ถ้าความดีมากครั้งเข้า ในที่สุดความชั่วก็สลายตัวไป เราก็เข้าถึงพระนิพพานตามเจตนา หรือ ไม่เจตนาเราก็จะต้องเข้าถึง ในเมื่อความชั่วถูกตัด เป็นสมุจเฉทปหาน
แต่ทว่า ถ้าปราศจาก “อธิษฐานบารมี” กว่าจะเข้าถึงจุดหมายปลายทาง ก็รู้สึกว่ามันเลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา หรือไม่ค่อยจะตรงนัก
ฉะนั้น องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า จึงทรงแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัท ให้มี “อธิษฐานบารมี
ในการที่ท่านพุทธบริษัททั้งหลาย ตั้งใจกล่าววาจาว่า : “อิมาหัง ภควา อัตตะ ภาวัง ตุมหากัง ปริจจะชามิ” แปลเป็นใจความว่า : ข้าพระพุทธเจ้าขอมอบกายถวายชีวิต แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
นี่ก็หมายความว่า เราจะเอาชีวิตของเราเข้าแลกกับความดีที่องค์สมเด็จพระชินสีห์ทรงแนะนำไว้ อย่างนี้
อาศัยเจตนา และความตั้งใจ จัดว่าเป็นอธิษฐานบารมี บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจะเข้าถึงความดี ด้วยความรวดเร็วอย่างคาดไม่ถึง
( จากหนังสือ “รวมคำสอนธรรมปฏิบัติ” เล่มที่ ๑ หน้าที่ ๑๖ ของวัดท่าซุง จ.อุทัยธานี )