You are currently viewing หลวงพ่อปานสอนไว้

หลวงพ่อปานสอนไว้

หลวงพ่อปานสอนไว้
       หลวงพ่อปาน โสนันโท สอนไว้ว่าใครเขาจะว่าอะไรก็เป็นเรื่องของเขา มันเรื่องของท่านผู้นั้น ใครจะดีจะชั่วอย่าสนใจ สนใจอยู่อย่างเดียวก็คือใจของตัวเอง มาดูใจของตัวว่าใจของตัวดีหรือชั่ว ถ้าเขาด่ามารับคำด่ามันก็ชั่ว เขาด่ามาเราโกรธ บุคคลที่เขาด่าเราก็ชั่ว คนด่าเขาจะดีเขาจะชั่วไม่มีความสำคัญ สำคัญอยู่อย่างเดียว รักษากำลังใจของตนให้ดีเท่านั้น คือทรงขันติและเมตตา
จาก หนังสือ ธัมมวิโมกข์ ฉบับที่ ๒๓๙ หน้า ๓๗
บันทึกธรรมโดยหลวงพ่อพระราชพรหมยาน