You are currently viewing สุขจะเกิดขึ้นได้เพราะศีลบริสุทธิ์

สุขจะเกิดขึ้นได้เพราะศีลบริสุทธิ์

“สุขจะเกิดขึ้นได้เพราะศีลบริสุทธิ์ มีอารมณ์จิตทรงฌาน มีปัญญาญาณรู้เท่า ความเป็นจริงของสังขาร ไม่ติดอยู่ในขันธ์ ๕ ไม่ติดอยู่ในวัตถุ ไม่ติดอยู่ในอะไรทั้งหมดในโลก ..อารมณ์มันก็เป็นสุข”
พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง)