You are currently viewing สามเณรเข้าสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี

สามเณรเข้าสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี

ส่วนงาน : วัดตำหนัก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
—————————————
วันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม 64 เวลา 13.00 น.
พระอาจารย์เจ้าอาวาสนำสามเณรเข้าสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ณ สนามสอบวัดพระนอนป่าเก็ดถี่ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
สอบนักธรรมสนามหลวง ชั้นตรี ประจำปี 2564
ระหว่างวันที่ 15 – 18 ตุลาคม 2564
—————————————
งานส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาพระภิกษุสามเณร
ระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนธันวาคม 2564