You are currently viewing สามเณรวัดตำหนัก เข้าร่วมการฉีดวัคซีน Pfizer เข็ม 1

สามเณรวัดตำหนัก เข้าร่วมการฉีดวัคซีน Pfizer เข็ม 1

ส่วนงาน : วัดตำหนัก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
—————————————
วันศุกร์ ที่ 29 ตุลาคม 64
วันนี้พระอาจารย์เจ้าอาวาสร่วมกับโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา นำสามเณรเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็ม 1
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขณะนี้สามเณรวัดตำหนักทุกรูป ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 แล้ว จำนวน 100 เปอร์เซ็นต์
—————————————
งานส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาพระภิกษุสามเณร
ระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนธันวาคม 2564