You are currently viewing สามเณรวัดตำหนัก รับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็ม 2

สามเณรวัดตำหนัก รับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็ม 2

ส่วนงาน : วัดตำหนัก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
—————————————
วันที่ 19 พฤศจิกายน 64
วันนี้พระอาจารย์เจ้าอาวาสร่วมกับโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา นำสามเณรเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็ม 2
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ซึ่งขณะนี้พระภิกษุสามเณร และเด็กวัด ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ครบแล้ว จำนวน 100 เปอร์เซ็นต์
—————————————
งานส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาพระภิกษุสามเณร
ระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนธันวาคม 2564