You are currently viewing สัมมนาเรื่อง การเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ในสถานการณ์โควิด 19

สัมมนาเรื่อง การเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ในสถานการณ์โควิด 19

ระหว่างวันที่ 27 – 30 กันยายน 64
พระอาจารย์เจ้าอาวาส มีศาสนกิจเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การเสริมสร้างการเรียนรู้ด้าน

ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID – 19

จัดโดยคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร
ณ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ วัดสวนดอกพระอารามหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 27 – 30 กันยายน 2564