You are currently viewing สัตว์เดรัจฉานที่เป็นนักล่า พอถึงเวลากรรมมาสนองก็แทบปางตาย

สัตว์เดรัจฉานที่เป็นนักล่า พอถึงเวลากรรมมาสนองก็แทบปางตาย

สัตว์เดรัจฉานที่เป็นนักล่าก็สร้างกรรมอยู่ตลอดเวลา พอถึงเวลากรรมมาสนองก็แทบปางตาย
หลวงพ่อเล็กบอกว่า “ถ้าอาตมามีเวลาว่าง จะเขียนว่าไปทำกรรมอะไรมาถึงได้ป่วยอย่างนี้ เพราะเท่าที่ผ่านมามันจะมีนิมิตบอกเหตุ ถ้าหากว่าป่วยมาก ๆ แล้วนิมิตมา สบายใจได้ว่าอีกไม่เกิน ๓ วัน หายแน่นอน
นิมิตเขาจะบอกให้รู้ว่าป่วยครั้งนี้เกิดจากสาเหตุอะไร ส่วนใหญ่ก็ไปรังแกชาวบ้านเขา
แล้วที่มหัศจรรย์มากตรงที่ว่า เรื่องของกรรมเร็วช้าไม่เท่ากันจริง ๆ มีกรรมบางชาติที่มากินอาตมาชาตินี้ เกิดจากสมัยที่อาตมายังเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่เลย เพราะว่าสัตว์เดรัจฉานถ้าเป็นสัตว์นักล่าแล้วก็เท่ากับว่าสร้างกรรมอยู่ตลอดเวลา แม้กรรมจะไม่หนักเท่ากับการเป็นมนุษย์ที่รู้ภาษา รู้ศีลรู้ธรรมแล้วไปละเมิด แต่ก็จัดว่าเป็นกรรม เพราะว่าอาศัยชีวิตเลือดเนื้อของคนอื่นเป็นอาหาร ถึงเวลากรรมนั้นก็มาสนองแทบปางตาย”
พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
(หลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน)
เก็บตกบ้านอนุสาวรีย์ ต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๒