You are currently viewing “สภาวะนามธรรม”

“สภาวะนามธรรม”

“สภาวะนามธรรม”
ผู้ถาม : สวรรค์กับนรกเขามีกลางวัน กลางคืน หรือเปล่าเจ้าคะ?
หลวงพ่อ : สรรค์ก็ดีนรกก็ดี มีแต่กลางวันไม่มีกลางคืนเพราะไม่มีพระอาทิตย์ รับรองว่าสว่างจ้าแน่ โดยเฉพาะนรกนี่ไฟจ้าเป็นทะเลเพลิงเลย ไม่ต้องเป็นห่วง สำหรับสวรรค์เขามีแสงเป็นปกติของเขา คือว่าไม่มีกลางคืนไม่มีกลางวัน คำว่ากลางคืนก็ไม่มี กลางวันก็ไม่มี เพราะปกติเป็นอย่างนั้น มันสว่างจะถือว่าเป็นกลางวันก็ไม่ได้เพราะไม่มีพระอาทิตย์ และไม่มืดที่จะเรียกว่ากลางคืนก็ไม่ได้ รวมความว่าสภาวะของเขาเป็นอย่างนั้นเอง
นี่ดีที่ไม่ถามต่อว่าเทวดานอนเวลาไหน? ก็จะขอตอบเสียเองว่า เทวดาก็ดี สัตว์นรกก็ดี ท่านไม่มีเวลานอน เพราะว่าคำว่าทุกข์ของเทวดาท่านไม่มี ท่านไม่มีขันธ์ ๕ มีสภาวะเป็นทิพย์ เป็นนามธรรม
ฉะนั้นก็ไม่มีคำว่าหยุด ไม่มีคำว่าพัก เพราะไม่มีคำว่าเหนื่อย เพราะสภาวะของท่านไม่เหนื่อยเลย หนักก็ดี กลุ้มก็ดี ไม่มีสำหรับเทวดา
ผู้ถาม : อย่างนั้นเขาก็มีความสบายอย่างเดียวชิครับ ?
หลวงพ่อ : นั่นเขารับส่วนสบายฝ่ายเดียว สวรรค์ พรหม หรือนิพพานก็ดี ไม่มีทุกข์เลยสบายอย่างเดียว คำว่าเหนื่อยหรือเพลียก็ไม่มีสำหรับที่นั้น เพราะท่านมีสภาวะเป็นทิพย์ ไม่มีสภาพหนัก มนุษยโลกนี่มีธาตุดินจึงทำให้หนัก ของท่านไม่มีทั้ง ๔ ธาตุ
ผู้ถาม : แล้วถ้าธาตุไม่มีนี่จะพูดจากันรู้เรื่องหรือครับ ?
หลวงพ่อ : ก็พูดกันอย่างประสาไม่มีธาตุ เป็นนามธรรมที่เรียกว่า ” รูปในนาม ” ไม่มีของหนักอย่างเรา ก็มีสภาพคล้ายอากาศเบา ๆ ทุกอย่าง ฉันตอบได้เพราะว่าฉันเคยตายมาหลายอสงไขยกัป
พระราชพรหมยาน,ธัมมวิโมกข์ (2526), 35, 240-241
Facebook : นิตยสารธัมมวิโมกข์ วัดท่าซุง