You are currently viewing วันนี้ ช่างได้ส่งงานจัดทำป้ายวัดเป็นที่เรียบร้อย

วันนี้ ช่างได้ส่งงานจัดทำป้ายวัดเป็นที่เรียบร้อย

ช่างดำเนินการส่งงานในส่วนตัวป้ายเป็นที่เรียบร้อย รอช่างอีกชุดหนึ่งผลิตตัวอักษรบอกชื่อวัด
ลำดับต่อไปทางวัดจะดำเนินการทำบอร์ดประชาสัมพันธ์วัดเป็นลำดับต่อไป
วันที่ 14 สิงหาคม 2564
แผนพัฒนาวัด “โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข” : ทำป้ายวัด
ระหว่างเดือนมิถุนายน – ธันวาคม 64