You are currently viewing วันนี้วันหยุดแบ่งกลุ่มการทำงาน

วันนี้วันหยุดแบ่งกลุ่มการทำงาน

วันนี้วันหยุดแบ่งกลุ่มการทำงาน
กลุ่ม A ทำความสะอาดห้องพระอาจารย์
กลุ่ม B ทำความสะอาดห้องใต้บันได
กลุ่ม C ทำความสะอาดบน ใต้ฐานพระ
กลุ่ม D ทำความสะอาดบริเวณประตูวัดชั้นใน
กลุ่ม E ล้างห้องน้ำ
วันที่ 07 สิงหาคม 2564
แผนการพัฒนาวัด
ระหว่างเดือนมิถุนายน – ธันวาคม 64