You are currently viewing วันนี้ช่างดำเนินการมัดเหล็ก ทำฐานราก

วันนี้ช่างดำเนินการมัดเหล็ก ทำฐานราก

วันนี้ช่างดำเนินการมัดเหล็ก ทำฐานราก พระอาจารย์เจ้าอาวาสอธิษฐานจิตอัญเชิญหินจุยเจีย (โป่งข่าม) บรรจุบริเวณเสาป้าย เพื่อความเป็นสิริมงคล และชุ่มเย็น ตามความเชื่อโบราณล้านนา
วันที่ 05 สิงหาคม 2564
แผนพัฒนาวัด “โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข” : ทำป้ายวัด
ระหว่างเดือนมิถุนายน – ธันวาคม 64