You are currently viewing วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษา “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษา “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

28 กรกฎาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษา “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

หน่วยงานรัฐและเอกชน เครือข่าย 5 ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย ดังนี้

 1. เปิดแสดงวัฒนธรรม
 2. โขน
 3. การแสดงพื้นบ้าน
 4. การแสดงดนตรีร่วมสมัย

เพื่อให้ประชาชนชมฟรี ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบายเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างค่านิยม อัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย รวมทั้งสืบสาน รักษาและต่อยอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของไทย วธ. จึงร่วมกับหน่วยงานรัฐ เอกชนและเครือข่ายทางศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงห่วงใยและตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความอยู่ดีมีสุขของพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า

และทรงมีพระราชปณิธานสืบสาน รักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย และความเจริญก้าวหน้าของประเทศ

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค โดยหน่วยงานต่าง ๆ

 • จัดตกแต่งสถานที่ประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร.
 • จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะ พิธีถวายพระพรชัยมงคล การลงนามถวายพระพรชัยมงคลทั้งที่ทำการหน่วยงานและผ่านระบบออนไลน์

ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ ระหว่างวันที่ 23 – 29 กรกฎาคม 2565 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 • จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ที่ตั้งของหน่วยงาน
 • วธ.จัดทำวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติฯ
 • กิจกรรมทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
 • พิธีเจริญนวัคคหายุสมธัมม์เฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพฯ

นอกจากนี้ วธ. จัดกิจกรรม ดังนี้

 • จิตอาสาบริจาคโลหิต
 • พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
 • พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
 • กิจกรรมวัฒนธรรมอาสาทำความดีทั้งแผ่นดิน ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ และ5 ส. โดยมีหน่วยงาน ข้าราชการในสังกัด วธ. และเครือข่ายวัฒนธรรม เข้าร่วมพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565
 • พิธีทำบุญ การเสวนาและนิทรรศการวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ ณ หอสมุดแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 26 – 29 กรกฎาคม 2565
 • รวมถึงจัดกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรม “มหกรรมนาฏะ ดนตรี คีตการ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” วันที่ 27-30 กรกฎาคม 2565 ณ โรงละครแห่งชาติ ประกอบด้วย
  1. วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 การแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติฯ ประกอบการแสดงโขน ชุด ศึกพรหมาศ
  2. วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 การแสดงรำถวายพระพรและการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด “พระรามราชสุริยวงศ์”
  3. วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 การแสดงเพลงพื้นบ้านไทย “ร่วมใจภักดิ์น้อมฯ จงรักพระทศมินทร์”
  4. และวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 การแสดงดนตรีร่วมสมัยเฉลิมพระเกียรติฯ “รัตนโกสินทร์ แผ่นดินสยาม”

สามาถรับชมฟรี และสามารถรับบัตรได้ที่โรงละครแห่งชาติและ บัตรออนไลน์   ขณะเดียวกันหน่วยงานสังกัด วธ. ส่วนภูมิภาคจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เช่น สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ งานประเพณีบูชาพระธาตุ ย้อนรอยประวัติศาสตร์ เมืองคนดี ในวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2565 และงานครบรอบ 107 ปี พระราชทานนามสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 เป็นต้น ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนวัฒนธรรม 1765

อ้างอิง

รัฐบาลไทย