You are currently viewing ลูกหลานญาติพี่น้องร่วมทำบุญเนื่องในวันฌาปนกิจศพ พ่อดวงจันทร์ ตานะ อายุ 74 ปี

ลูกหลานญาติพี่น้องร่วมทำบุญเนื่องในวันฌาปนกิจศพ พ่อดวงจันทร์ ตานะ อายุ 74 ปี

อนุโมทนาบุญ 17 ตุลาคม 65
———————————————
ลูกหลานญาติพี่น้องร่วมทำบุญเนื่องในวันฌาปนกิจศพ พ่อดวงจันทร์ ตานะ อายุ 74 ปี
เพื่อสมทบการดำเนินงานกองบุญ​โพธิจิต พ่อเจริญ หินสวน คณะกรรมการกองบุญผู้รับมอบ
จำนวน 300 บาท
———————————————
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกองบุญโพธิจิต วัดตำหนัก เพื่องานสาธารณสงเคราะห์
ธนาคารกสิกรไทย สาขาสารภี
เลขที่บัญชี 097-8-72396-9