You are currently viewing ร่วมฟังเทศน์โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต คณะสงฆ์อำเภอสารภี เทศกาลเข้าพรรษา ครั้งที่ 1

ร่วมฟังเทศน์โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต คณะสงฆ์อำเภอสารภี เทศกาลเข้าพรรษา ครั้งที่ 1

ส่วนงานวัดตำหนัก อ.สารภี จ.เชียงใหม่
——————————————-
05 สิงหาคม 2566
พระภิกษุสามเณร พร้อมด้วยคณะศรัทธาวัดตำหนัก ร่วมฟังเทศน์โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีที่ 26 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 ณ วัดพระนอนป่าเก็ดถี่ ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
——————————————-
กิจกรรมเทศกาลเข้าพรรษา