You are currently viewing ภาพกิจกรรมเทศน์พื้นเมือง ประเพณีเดือน 12 เป็ง

ภาพกิจกรรมเทศน์พื้นเมือง ประเพณีเดือน 12 เป็ง

ฟังเทศน์ภาคบ่ายประเพณีเดือน 12 เป็ง

วันที่ 10 กันยายน 65