ยุทธศาสตร์ (Strategy)

ยุทธศาสตร์ ข้อที่ 1 พัฒนาวัดให้เป็นศูนย์รวมจิตใจ เป็นแหล่งปัญญาธรรม คารวธรรม และสามัคคีธรรม

 1. จัดวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
 2. บริหารจัดการวัดให้เป็นสถานที่ประชุม สัมมนา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 3. ส่งเสริมบทบาทของวัดให้เป็นผู้นำด้านจิตวิญญาณ
 4. อำนวยความสะดวกในการบำเพ็ญกุศลตามสมควร
 5. ร่วมมือกับส่วนราชการ เอกชน องค์กร ชุมชนในการจัดกิจกรรม

ยุทธศาสตร์ ข้อที่ 2 พัฒนาวัดให้เป็นองค์กรด้านสาธารณสงเคราะห์ตามแนววิถีพุทธ

 1. จัดวัดให้เป็นศูนย์กลางระดมทุน เครื่องอุปโภค บริโภค ทักษะความคิด
 2. ส่งเสริมกิจกรรม โครงการ ของหน่วยงานราชการ เอกชน ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสงเคราะห์
 3. ส่งเสริมงานด้านสาธารณภัย เช่น อุบัติเหตุ อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย เป็นต้น
 4. ส่งเสริมงานด้านการดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
 5. ส่งเสริมงานด้านฌาปนกิจสงเคราะห์ เช่น บริจาคโลงศพ กองทุนฌาปนกิจศพ
 6. ส่งเสริมสนับสนุนงานด้านการศึกษาพระภิกษุสามเณร เด็ก และเยาวชน
 7. งานส่งเสริมศาสนทายาท เช่น การบรรพชา อุปสมบท ศีลจารีณี ธรรมจาริณี โครงการปฏิบัติธรรม เป็นต้น
 8. งานทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เช่น ทำบุญเปิดโรงทาน มอบน้ำดื่ม ร่วมทำบุญในโอกาสสำคัญต่างๆ เป็นต้น

ยุทธศาสตร์ ข้อที่ 3 พัฒนาวัดให้มีการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่สังคม

 1. ส่งเสริมกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
 2. ส่งเสริมแนวพัฒนากิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
 3. ส่งเสริมวัฒนธรรม สันติสุข และสัมมาชีพในชุมชน
 4. ส่งเสริมกิจกรรมสถาบันทางสังคมทุกภาคส่วน
 5. ส่งเสริมสร้างระเบียบวินัย เสียสละ สามัคคี และกตัญญูกตเวทิตาธรรม

ยุทธศาสตร์ ข้อที่ 4 พัฒนาวัดให้มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยและล้านนา

 1. ส่งเสริม สนับสนุนการกิจกรรมวันสำคัญของไทย
 2. ส่งเสริม สนับสนุนการกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
 3. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีของล้านนา
 4. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาในท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ ข้อที่ 5 พัฒนาวัดให้มีการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้พระภิกษุสามเณรศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรม และบาลี 
 2. ส่งเสริม สนับสนุนให้พระภิกษุสามเณรศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
 3. ส่งเสริม สนับสนุนให้พระภิกษุสามเณรศึกษามีการเรียนรู้เท่าทันเทคโนโลยี และใช้ให้เป็นประโยชน์
 4. ส่งเสริม สนับสนุนให้พระภิกษุสามเณรกล้าคิด กล้าแสดงออกในทางที่ไม่ผิดพระธรรมวินัย
 5. ส่งเสริม สนับสนุนให้พระภิกษุสามเณรเป็นศาสนทายาทที่มีคุณภาพ เพื่อช่วยงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา