You are currently viewing มอบวัตถุดิบประกอบอาหาร กลุ่มเสี่ยง Covid – 19

มอบวัตถุดิบประกอบอาหาร กลุ่มเสี่ยง Covid – 19

ร่วมด้วยช่วยกัน เราจะไม่ผ่านไปด้วยกัน
———————————————
มอบวัตถุดิบในการประกอบอาหาร มาม่า นม และผลไม้
แก่ญาติของผู้กักตัว และผู้เป็นกลุ่มเสี่ยง
———————————————
หาทรัพย์ว่ายากแล้ว แต่การตัดสินใจสละทรัพย์
ออกจากใจ ยากยิ่งกว่า