You are currently viewing มอบชุดตรวจ ATK จำนวน 370 ชุด

มอบชุดตรวจ ATK จำนวน 370 ชุด

ส่วนงาน : กองบุญโพธิจิตวัดตำหนัก
โครงการปันน้ำใจวิกฤต Covid – 19
———————————————-
1.มอบชุดตรวจ ATK ให้วัดในตำบลดอนแก้ว – ท่ากว้าง จำนวน 7 วัดๆ ละ 10 เทส
2.มอบชุดตรวจ ATK จำนวน 100 เทส ชุด CPE จำนวน 100 ชุด
   แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลดอนแก้ว
3.มอบชุดตรวจ ATK จำนวน 100 เทส ชุด CPE จำนวน 100 ชุด
   แก่ คณะอสม.บ้านค้างใจ ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
4.มอบชุดตรวจ ATK จำนวน 100 เทส
  แก่ หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลแม่เกิ๋ง และคณะอสม.บ้านสลก ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
———————————————-
อนุโมทนาบุญกับผู้ร่วมสร้างบารมีทุกท่าน