You are currently viewing มอบกองทุนสาธารณภัย ข้าวสาร อาหารแห้ง ผู้ประสบอัคคีภัย นายนพรัตน์ บุญหลาย เลขที่ 130/4 บ้านตำหนัก หมู่ 2 ต.ดอนแก้ว อ.สารภี จ.เชียงใหม่

มอบกองทุนสาธารณภัย ข้าวสาร อาหารแห้ง ผู้ประสบอัคคีภัย นายนพรัตน์ บุญหลาย เลขที่ 130/4 บ้านตำหนัก หมู่ 2 ต.ดอนแก้ว อ.สารภี จ.เชียงใหม่

28 เมษายน 2567
พระอธิการทศพล ธีรปัญโญ เจ้าอาวาสวัดตำหนัก ในนามกองบุญโพธิจิต วัดตำหนัก มอบข้าวสาร อาหารแห้ง และน้ำดื่มกองบุญโพธิจิต จำนวน 20 แพค 240 ขวด อีกทั้งเป็นเจ้าภาพยอดปัจจัยใส่ซองพิธีถอน จำนวน 5 ซอง รวมถึงมอบกองทุนสาธารณภัยในเบื้องต้น
แด่ผู้ประสบอัคคีภัย นายนพรัตน์ บุญหลาย เลขที่ 130/4 บ้านตำหนัก หมู่ 2 ต.ดอนแก้ว อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ในการนี้ได้สอบถามและปรึกษาหารือกับเจ้าของบ้าน ในประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 1 รูปแบบการเยียวยาของทางภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ
ประเด็นที่ 2 ทางคณะสงฆ์อำเภอสารภี ได้มอบกองทุนสาธารณภัยและเครื่องอุปโภค บริโภค
ประเด็นที่ 3 ความต้องการและขั้นตอนการดำเนินงานของเจ้าของบ้าน
ประเด็นที่ 4 รูปแบบความช่วยเหลือลำดับต่อไปของบ้านตำหนัก ม.1 ม.2 และวัดตำหนัก
ประเด็นที่น่าสนใจ !!!
1.ขอแสดงความเสียใจกับเจ้าของบ้าน อย่าโทษกัน ไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์สูญเสียแบบนี้
2.เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นไปแล้ว ควรตั้งสติ และคิดหาวิธีการเยียวยา ช่วยเหลือ สนับสนุน
3.เอาวิกฤตเป็นโอกาส เอาความประมาท มาเป็นบทเรียนสอนตัวเอง และคนรอบข้าง และแสดงถึงน้ำใจ ความสามัคคี
4.เรื่องสำคัญที่สุด คือ ความต้องการของเจ้าของบ้าน ว่าจะทำอย่างไรต่อ ? และเราจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนทางใดได้บ้าง และควรให้ตรงกับความต้องการเจ้าของบ้านด้วย
—————————————–
งานสาธารณสงเคราะห์ วัดตำหนัก อ.สารภี จ.เชียงใหม่