You are currently viewing มอบกองทุนบำรุงค่าน้ำค่าไฟฟ้าศาลาบำเพ็ญบุญหลังวัดตำหนัก ที่ใช้เป็นศูนย์บัญชาการ พายุโนรู

มอบกองทุนบำรุงค่าน้ำค่าไฟฟ้าศาลาบำเพ็ญบุญหลังวัดตำหนัก ที่ใช้เป็นศูนย์บัญชาการ พายุโนรู

ส่วนงาน : วัดตำหนัก อ.สารภี จ.เชียงใหม่
———————————————
07 ตุลาคม 65
พระอาจารย์เจ้าอาวาส มอบกองทุนบำรุงค่าน้ำค่าไฟฟ้าศาลาบำเพ็ญบุญหลังวัดตำหนักที่ใช้เป็นศูนย์บัญชาการและรับเรื่องร้องทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยพายุโนรู จำนวน 2,000 บาท
———————————————
สถานการณ์อุกทกภัยผลกระทบจากพายุโนรู