You are currently viewing มอบกองทุนฌาปนกิจ ผ้าไตร และผ้าบังสุกุลนายอินทร หินสวน อายุ 59 ปี

มอบกองทุนฌาปนกิจ ผ้าไตร และผ้าบังสุกุลนายอินทร หินสวน อายุ 59 ปี

25 พฤษภาคม 66
กองบุญโพธิจิต : งานสาธารณสงเคราะห์
——————————————–
กองบุญโพธิจิต วัดตำหนัก
นำโดยพระแรงหาญ วิสุทฺธสีโล
มอบกองทุนฌาปนกิจศพ ผ้าบังสุกุล และผ้าไตร งานบำเพ็ญกุศลศพ นายอินทร หินสวน อายุ 59 ปี ณ ศาลาบำเพ็ญบุญวัดตำหนัก
——————————————–
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกองบุญโพธิจิต วัดตำหนัก
เพื่องานสาธารณกุศลและงานสาธารณสงเคราะห์
ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 097-8-72396-9