You are currently viewing มอบกองทุนฌาปนกิจศพ ผ้าไตร งานบำเพ็ญกุศลศพ พ่อบุญชม ดวงเกตุ อายุ 65 ปี

มอบกองทุนฌาปนกิจศพ ผ้าไตร งานบำเพ็ญกุศลศพ พ่อบุญชม ดวงเกตุ อายุ 65 ปี

06 ธันวาคม 65
กองบุญโพธิจิต : งานสาธารณสงเคราะห์
——————————————–
กองบุญโพธิจิต วัดตำหนัก
นำโดยพระอาจารย์ทศพล ธีรปัญโญ
มอบกองทุนฌาปนกิจศพ ผ้าบังสุกุล และผ้าไตร
งานบำเพ็ญกุศลศพ พ่อบุญชม ดวงเกตุ อายุ 65 ปี
ณ บ้านตำหนัก หมู่ 2
——————————————–
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกองบุญโพธิจิต วัดตำหนัก
เพื่องานสาธารณกุศลและงานสาธารณสงเคราะห์
ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 097-8-72396-9
โทรศัพท์ 094 951 5924